Utøya formidlings- og læringssenter

Læresenteret er utviklet for at ungdom selv skal reflektere over hva demokrati betyr for dem, hva som utfordrer demokratiet og hvordan de selv kan verne om demokratiet.

Demokratilæring på Utøya

Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya tilbyr et eget undervisningsopplegg på Utøya for ungdomskoler. Prosjektets overordnete målsetting er å styrke ungdoms demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter. Økt interkulturell og demokratisk kompetanse hos ungdom er et viktig bidrag i tidlig forebygging av anti-demokratiske holdninger og ekstremisme, og særlig relevant for en av samfunnets viktigste demokratibyggende institusjoner, nemlig skolen. Prosjektet setter ungdom i sentrum og tar dem på alvor som «påvirkere», aktører og rollemodeller. Skoler som ønsker å delta i prosjektet kan henvende seg til EWC for mer informasjon.

Besøk

Utøya har en lang tradisjon som arena for opplæring i demokrati, ytringsfrihet, toleranse og mangfold. Samtidig bærer Utøya et sterkt vitnesbyrd om hvorfor ikke disse verdiene kan tas for gitt. I Hegnhuset, læresenteret på Utøya, presenteres viktige demokratiske verdier, men utstillingen fokuserer også på konkrete mekanismer som utfordrer og angriper disse verdiene i dag.

Læresenteret på Utøya kan besøkes av både skoleelever, studenter, voksne og i forbindelse med andre arrangement som foregår på Utøya. Bestilling kan gjøres her.

Om Hegnhuset

Terroren på Utøya etterlot få fysiske spor. I kafébygget, hvor 13 ungdommer ble drept og mange flere fysisk og psykisk merket for livet, finner vi de fysiske sporene i sin mest synlige form. Disse sporene bærer på minner og de bærer på historier. Disse rommene er derfor bevarte som de var. Bevart for de berørte familiene, for AUF-ere og for det norske folk som har sørget sammen med oss. Og ikke minst ønsker vi å bevare disse sporene for nye generasjoner unge mennesker som selv må ta ansvar for å hegne om demokratiet.

Lillesalen, deler av storsalen, toalettområdet og deler av korridoren er nå bevart på innsiden av et nytt bygg midt i hjertet av Utøya. Dette bygget har vi kalt «hegnhuset». Bygget består av flere hundre utvendige søyler. Disse søylene, som symboliserer alle som opplevde terroren, hegner om historiene og minnene om våre venner og kjære. 69 av søylene strekker seg helt opp og bærer taket.

Her vil de tynne veggene i toalettdelen, som reddet så mange liv, sammen med bevarte deler av lillesal og storsal, vitne om både død og om overlevelse – og om de umulige valgene som AUF-ere sto overfor denne dagen.

I forlengelse av de bevarte delene og vendt mot teltplassen er det åpnet opp et nytt rom for læring. Et rom hvor unge mennesker gjennom aktiviteter og kunnskap skal få innblikk i demokrati, ytringsfrihet, toleranse. Her vil nye generasjoner lære at kampen mot rasisme og intoleranse kan ha en grusom høy pris. 

De bevarte delene av kafébygget og den åpne, lyse og engasjerende formidlingsareaen i underetasjen skaper en arealmessig helhet og balanse. En balanse som i ett og samme bygg ivaretar behovene både for å minnes det som skjedde her, og behovet for nytt liv og ny aktivitet. Den ytre gangen mellom første og andre etasje fungerer som et nøytralt område mellom byggets fortidsbearbeiding og de mer fremadrettede aktivitetene. Her kan besøkende både søke kunnskap om 22. juli-hendelsene og ta en vandring som fører forbi de mest berørte delene av kafébygget, men de kan også velge å delta i aktiviteter i læresenteret, uten å ta veien om den tyngste delen av historien.

Hegnhuset

Hegnhuset er tegnet av arkitekt Erlend Blakstad Haffner